Pirkimo pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens (toliau – Pirkėjas), užsakančio prekes www.medislaukui.lt internetinėje parduotuvėje ir MSK "Jonavos miškai", Įmonės kodas 300010232: , PVM mokėtojo kodas: LT100001134514  (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant, užsakant prekes internetinėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu. Šios Taisyklės pirkėjui susipažinus su jomis ir pažymėjus/patvirtinus varnele teiginį ,,su paslaugos teikimo sąlygomis ir taisyklėmis susipažinau ir besąlygiškai sutinku“ yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas. Patvirtindamas taisykles pirkėjas tuo pačiu patvirtina, kad jis vadovaujantis 1.3. punktu, gali užsakyti, pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.medislaukui.lt

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3. Pirkti mūsų www.medislaukui.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys (t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka);

1.3.2. juridiniai asmenys;

1.3.3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Perkant prekes Pirkėjas privalo pateikti teisingus duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį, adresą. Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.

2.2. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra suvedama registruojantis www.medislaukui.lt internetinėje parduotuvėje, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika. Asmens duomenys neatskleidžiami jokioms trečioms šalims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įpareigojimą tai padaryti.

3. Pirkimo – pardavimo nuotolinės sutarties sudarymo momentas

3.1 Prekių užsakymas internetu ir nuotolinė sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Pirkti“, pažymėjus/patvirtinus varnele teiginį ,,su paslaugos teikimo sąlygomis ir taisyklėmis susipažinau ir besąlygiškai sutinku“ ir jo nurodytu telefonu, arba elektroniniu paštu gauna iš Pardavėjo patvirtinimą, kad užsakymas priimtas. Užsakymo pateikimas ir patvirtinimas yra laikoma kaip šių taisyklių patvirtinimas ir sutikimas panaudoti Pirkėjo asmens duomenis, skirtus užsakymui realizuoti.

3.2. Nuotolinė sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kai perkama ne internetu, o telefonu, elektroniniu paštu ar kitu nuotoliniu būdu,laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas patvirtina, kad perka prekę ir sutinka sumokėti prekės kainą arba avansą, gauna iš Pardavėjo patvirtinimą, kad užsakymas priimtas ir kai Pirkėjas apmoka elektroniniu paštu gautą sąskaitą. Apmokėjimo įvykdymas laikomas kaip Pirkėjo sutikimas su parduotuvės Taisyklėmis.

3.3. Jei perkant Pirkėjas nesutinka su kuria nors šių Taisyklių dalimi ar šiomis Taisyklėmis, bendra kaina ar jos dalimi, bet kokiais papildomais mokesčiais ir / ar papildomomis išlaidomis, tokiu atveju Pirkėjas privalo nepateikti užsakymo, nepirkti prekės ir nesudaryti nuotolinės sutarties su Pardavėju.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju apie tai elektroniniu paštu pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos.

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju ir grąžinti prekes savo lėšomis tik tuo atveju:

4.3.1. jei grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje.

4.3.2. jei grąžinama prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta, naudota ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, baldas yra nesurinktas ir nebandytas surinkti.

4.3.3. jei grąžinamos prekės komplektacija yra tokia pati kaip ir Pirkėjui atsiimant.  

4.4. Tuo atveju, kai bent viena iš esančių prekių neatitinka Taisyklių 4.3. punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamas prekes.

4.5 Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti šių Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinti prekių, kurios buvo užsakytos ir / ar pagamintos arba gaminamos pagal individualų Pirkėjo užsakymą, specialius Pirkėjo nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos individualiems Pirkėjo poreikiams ir kurios nėra iš anksto pagamintos bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais. Jei užsakyti gaminiai yra pagaminti atsižvelgiant į užsakovo poreikius ir sąlygas, prekių grąžinti negalima.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti trečioms šalims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsiant juos atnaujinti.

5.4. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šiose taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis www.medislaukui.lt internetine parduotuve.

6.2. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas, kai mokama pavedimu.

6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka nustatyto dydžio avanso per 2 (dvi) darbo dienas

6.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

6.6. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

7.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Pardavėjas turi teisę bet kada keisti prekių kainas. Prekės kainoje neįskaičiuotas prekių pristatymo mokestis.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes šiuo būdu:

8.2.1. Apmokėjimas avansu paprastu bankiniu pavedimu - apmokėjimas vykdomas paprastu bankiniu pavedimu į nurodytą Pardavėjo sąskaitą. Sąskaitą reikia apmokėti per 2 (dvi) darbo dienas. Neapmokėjus sąskaitos per šį laikotarpį, Jūsų užsakymas bus atšauktas.

8.2.2.Apmokėjimas grynais prekių atsiėmimo metu.

8.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės, jei pirkėjas apmoka užsakymą ne iš savo asmeninės sąskaitos, tokiu atveju Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Išskyrus atvejus, kai pristatymas ne tam subjektui įvyksta dėl Pardavėjo kaltės.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja prekes iš Pardavėjo sandėlio atsiimti pats arba Pirkėjo įgaliotas atstovas.

9.2. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui iš anksto su Pirkėju suderintais terminais. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

9.3 . Kita informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama www.medislaukui.lt internetine parduotuve skyriuje „Pristatymo informacija“.

10. Prekių kokybės garantija, grąžinimas ir keitimas

10.1. Baldams pagal įstatymą suteikiama garantija iki 24 mėnesių, priklausomai nuo įsigyto baldo. Baldo konstrukcijai suteikiama 24 mėnesių garantija, kitoms baldų dalims suteikiama 12 mėn. garantija. Garantija taikoma tik toms prekėms, kurios naudojamos buityje, t.y. nėra naudojamos komercinei veiklai vykdyti.

10.2. LR CK 6.338 str. nustato terminus reikalavimams dėl Prekių trūkumų pareikšti.

10.3. Garantija taikoma Lietuvos Respublikos teritorijoje

10.4. Garantija taikoma gaminio kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės.

10.5. Garantiniu laikotarpiu nustatytus baldų kokybinius neatitikimus ištaisysime, arba pakeisime kokybiškais savo sąskaita.

10.6. Jei užsakyti gaminiai yra pagaminti atsižvelgiant į užsakovo poreikius ir sąlygas, prekių grąžinti negalima.

10.7. Baldų kokybės trūkumais nelaikoma ir garantijos sąlygos netaikomos:

10.7.1. Kai baldai atitinka Pardavėjo pateiktą kokybės standartą

10.7.2. Esant natūraliam baldo nusidėvėjimas ar jo savybių pakitimas, dėl galimų ant tekstilės, audinių susidariusių raukšlių ir pan.

10.7.3. Baldų audiniams, natūraliai odai ir bendrai baldo išvaizdai

10.7.4. Natūralaus medžio tekstūros, tekstilės, audinio ar odos atspalvio nevienodumams

10.7.5. Baldai buvo sugadintas dėl pirkėjo kaltės: naudojant ne pagal paskirtį, tyčinio sugadinimo, ne Pardavėjo montavimo ar remonto metu, gaisro, medžiagų, skysčio, gyvūnų ir dėl kitų išorinio poveikio atsiradusių pažeidimų

10.7.6. +/- iki 5 cm baldų matmenų neatitikimams, lyginant su internetinės svetainės www.medislaukui.lt pateikiamais duomenimis

10.7.7. Tarp Pirkėjui pateiktų tekstilės, audinių, medienos pavyzdžių (sandėlyje, internetinės svetainės ir kt.) ir prekės yra galimi atspalvių, tekstūros skirtumai

10.7.8. Naujiems baldams skleidžiant kvapą, kuris vėdinant patalpas išnyksta

10.7.9. Kai kurios baldų dalys (ištraukiamasis čiužinys, atraminės ar vidinės baldų dalys) aptraukiami pagalbiniu audiniu, kurios spalva gali skirti nuo pagrindinės baldo audinio spalvos.

10.7.10. Baldų tekstilės ar natūralios odos laisvumas ant minkšto baldo galimas, nes atsiranda dėl natūralaus audinio tempimosi

10.7.11. Kai Pirkėjas baldus užsisako skirtingu metu, prekės gali būti gaminamos skirtingu metu, todėl gali skirtis tekstilės, audinio, medienos ir kt. atspalviai

10.7.12. Kai pirkėjas nesilaikė baldų naudojimo ir priežiūros instrukcijos

10.7.13. Baldams, kurių trūkumai, defektai su Pirkėju buvo aptarti iš anksto

10.8.Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 738 ,,Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (galioja nuo 2014-07-29) bei vadovaujantis CK 6.362 str.

10.8.1. Pirkėjas negali grąžinti prekių, kurios buvo užsakytos ir / ar pagamintos arba gaminamos pagal individualų Pirkėjo užsakymą, specialius Pirkėjo nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos individualiems Pirkėjo poreikiams ir kurios nėra iš anksto pagamintos bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais.

10.8.2. Už gražinamo daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto.

10.8.3. Pardavėjas priima gražinamą daiktą tik tada kai:

  • grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje.
  • grąžinama prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta, naudota ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, baldas yra nesurinktas ir nebandytas surinkti.
  • jei grąžinamos prekės sukomplektuotos yra taip pat kaip ir Pirkėjui atsiimant.

10.9. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje svetainėje esantys baldai savo forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus baldų dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduojamo įrenginio ypatybių.

11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve parduotuve.

12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiems asmenims. Jei www.medislaukui.lt internetine parduotuve teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

12. Apsikeitimas informacija

12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo svetainėje skyriuje ,,Parduotuvės informacija“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

13.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

13.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.